Adatkezelési tájékoztató

Planimeter Kft.

 

 

Tájékoztató hatálybalépésének napja: 2022. március 1.

 

 

A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ezért szeretnénk megismertetni Önt azokkal az adatkezelési illetve adatfeldolgozási folyamatokkal, amelyeket tevékenységünkkel kapcsolatban, illetve az általunk küldött információkkal kapcsolatban alkalmazunk. Az alábbiakban arról tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen adatokat, milyen célból rögzítünk, kezelünk, illetve hogy mit teszünk adatai védelme és az Ön jogainak érvényesíthetősége érdekében.

 

 

 1.         Bevezetés

 

 

A Planimeter Kft. (székhelye: 1064 Budapest, Izabella u 64. fszt. 4.); adószám:  12305395-2-42; cégjegyzékszám: 01 09 664732) (a továbbiakban: „Adatkezelő”)  tevékenysége során Adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.

 

 

Az Adatkezelő a tevékenységéhez kapcsolódóan a partnereinek, ügyfeleinek, a https://smart-statistics.com, uzletioktatas.hu és https://data-scientist.hu weboldal látogatóinak, érdeklődőknek, állásajánlatra jelentkezőknek, a feladatokkal megbízott alvállalkozók képviselőinek és adott esetben a tevékenység címzettjeinek (a továbbiakban: „Érintettek”) a személyes adatait kezeli. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapon és egyéb módon nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályoknak.

 

 

A Planimeter Kft. tiszteletben tartja az Érintettek jogait, a hozzájuk tartozó személyes adatokat, valamint a tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag tevékenysége végzéséhez, az adatkezelési tájékoztatóban megfogalmazott tevékenységekhez, valamint saját célú kutatásai illetve statisztikai kimutatások készítéséhez használja fel.

 

 

Megfelelő intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsuk.

 

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen meglátogatni az Adatkezelő által üzemeltetett https://smart-statistics.com, uzletioktatas.hu és https://data-scientist.hu weboldalt, ahol a tájékoztató hatályos tartalma folyamatosan megismerhető és lementhető. Az Érintett kérésére elküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

 

 

Az Adatkezelési Tájékoztatóban támasztott követelmények összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

 

 

 • Magyarország alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Infotv.);a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54.§, 5:55§,, 5:59.§ és az 5:61.§-a;
 • Az Európai Parlament és a Tanács 536/2014/EU rendelete az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (2014. április 16.)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

 

 

              1.1.         Az Adatkezelő adatai

 

 

Planimeter Kft.

 

 

Székhely: 1064 Budapest, Izabella u 64. fszt. 4.

 

 

Cégjegyzékszám: 01 09 664732

 

 

Adószám: 12305395-2-42

 

 

E-mail: info@planimeter.net

 

 

Telefon: +36 30 933 89 20

 

 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Szakál Péter

 

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: szakal.peter@igniplus.hu, +36-70-704-566

 

 

 2.         Az Adatvédelem alapfogalmai

 

 

              2.1.         Személyes adat

 

 

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi a minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, szám, helymeghatározó adat, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján azonosítani lehet;

 

 

              2.2.         Hozzájárulás:

 

 

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 

 

              2.3.         Hozzájáruláson alapuló adatkezelés

 

 

A weboldal látogatásával kapcsolatos adatok kezeléséhez, továbbá célzott reklámcélú tájékoztató (hírlevél) küldéséhez kérjük az oldalra látogatók hozzájárulását.

 

 

A hozzájárulási nyilatkozat megadásával az érintett személyes adatait a hozzájárulási nyilatkozat visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás visszavonását követően töröljük az érintett adatait a nyilvántartásából.

 

 

Weboldalunkon megadott adatok kezelésének jogalapját az érintett tájékoztatás alapján történő hozzájárulása képezi.

 

 

              2.4.         Adatkezelő

 

 

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

 

              2.5.         Adatkezelés

 

 

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, írisz kép) rögzítése is;

 

 

              2.6.         Adattovábbítás

 

 

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

 

 

              2.7.         Nyilvánosságra hozatal

 

 

Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

 

 

              2.8.         Adattörlés

 

 

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

 

              2.9.         Adatzárolás

 

 

Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

 

 

         2.10.         Adatmegsemmisítés

 

 

Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

 

         2.11.         Adatfeldolgozás

 

 

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 

 

         2.12.         Adatfeldolgozó

 

 

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;

 

 

         2.13.         Harmadik személy

 

 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

 

         2.14.         EGT-állam

 

 

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

 

 

         2.15.         Harmadik ország:

 

 

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

 

         2.16.         Adatvédelmi incidens

 

 

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 

         2.17.         Biometrikus adat

 

 

Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

 

 

         2.18.         Egészségügyi adat:

 

 

Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

 

 

         2.19.         Biztonsági esemény

 

 

Minden esemény, amelynek káros kihatása lehet az informatikai eszköz vagy az azon tárolt adatok bizalmasságára, sértetlenségére illetve rendelkezésre állására

 

 

         2.20.         Bizalmasság (titkosság)

 

 

Az adat azon jellemzője, hogy csak egy előre meghatározott felhasználói kör (jogosultak) részére engedélyezett a hozzáférés, mindenki más hozzáférése illegális.

 

 

         2.21.         Magánterület közönség számára nyilvános része

 

 

Olyan magánterület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető. Ide tartoznak a közterület azon részei is, amelyek valamely polgári-jogi jogügylet, különösen bérleti vagy haszonbérleti jogviszony keretében jutnak a személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására megbízó, természetes vagy jogi személy birtokába, feltéve, ha:

 

 

a) a területrész igénybevétele, használata a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató által őrzött magánterület nyilvános részén folyó tevékenységhez szervesen kapcsolódik, annak folyamatosságát, segítését szolgálja, vagy;

 

 

b) az adatkezelő, avagy a magánterület nyilvános részét igénybe vevő közönség ingóságainak elhelyezésére szolgál.

 

 

         2.22.         Profilalkotás

 

 

Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 

 

         2.23.         Sértetlenség

 

 

Az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában teljességének kritériuma, ami biztosítja, hogy az adatot, információt vagy programot csak az arra jogosultak változtathatják meg és azok észrevétlenül nem módosulhatnak.

 

 

         2.24.         Szabályzat

 

 

Az Adatkezelő Adatkezelési Szabályzata.

 

 

         2.25.         Vagyonvédelmi biztonságtechnikai rendszer

 

 

Vagyonvédelmi célból, az Adatkezelési Szabályzat területi hatálya alá tartozó ingatlanokon telepített elektronikus jelző és képi megfigyelőrendszerek. Idetartoznak továbbá a rögzítés nélküli, megfigyelési céllal üzemeltetett, avagy a hang- vagy képrögzítést is lehetővé tevő elektronikus megfigyelőrendszerek (térfigyelés), az elektronikus beléptető rendszerek, a betörésjelző rendszerek, a távfelügyeleti rendszerek, az adat- és informatikai védelemre irányuló biztonságtechnikai rendszerek, továbbá az egyéb, jel és kép továbbítását vagy fény-, illetve hang jelzését is lehetővé tevő elektronikus műszaki megoldások.

 

 

         2.26.         Vendég

 

 

Az Adatkezelési Szabályzat területi hatálya alá tartozó ingatlanokon engedéllyel tartózkodó természetes személy, aki nem azonos az Adatkezelő munkavállalójával.

 

 

         2.27.         Adatok megismerése, felhasználása, továbbítása

 

 

Az érintettekről tárolt személyes adatot csak az a személy jogosult megismerni, akinek ez a kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

 

Felhasználásnak az minősül, ha a személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a személyes adatának rögzítése érinti, a személyes adat rögzítésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép-, és/vagy hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

 

 

Személyes adat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adható át. Ez nem vonatkozik az Adatkezelési Tájékoztató által ismertetett adatkezelésekre, illetve az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Tájékoztatjuk az érintetteket arról, hogy a munkáltatói humán erőforrási rendszerben kezelt adatok feldolgozása és tárolása céljából adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók személyéről az Adatkezelő jelen dokumentumban tájékoztatja az érintetteket.

 

 

         2.28.         Tiltakozás

 

 

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

 

 3.         Adatvédelmi alapelvek

 

 

A személyes adatok:

 

 

    a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 

 

    b) begyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 

 

    c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

 

 

    d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

 

 

    e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

 

 

    f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

 

Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). Az Adatkezelő nem gyűjt kiskorúakra vonatkozó személyes adatokat.

 

 

 4.         Az adatkezelés részletes szabályai

 

 

Az adatokhoz hozzáférők köre

 

 

 • az Adatkezelő munkatársai;
 • az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
 • egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
 • a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
 • egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

 

 

Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától és a jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelésektől eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

 

 

Az Adatkezelő munkatársai, partnerei szerződésben vállalják, hogy a rájuk bízott, általuk gyűjtött, általuk feldolgozott, illetve megismert adatokat a jelen Tájékoztató és az Adatkezelési Szabályzatának előírásai szerint bizalmasan kezelik, s azokat nem hozzák harmadik személy tudomására.

 

 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

 

 

              4.1.         A Weboldal látogatása

 

 

Az Adatkezelő https://smart-statistics.com, https://data-scientist.hu és a https://uzletioktatas.hu weboldalainak meglátogatásakor tárolásra kerülnek az Érintett számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

 

 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

 

 

Az adatkezelés célja

 

 

A weboldal használatakor az Érintett (a https://smart-statistics.com, https://data-scientist.hu/ illetve https://uzletioktatas.hu weboldalak használója) tájékozódhat az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról.

 

 

Az adatok kezelése és tárolása az alábbi célok mentén történik:

 

 

 • a weboldal használhatóságának fejlesztése,
 • a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása,
 • statisztikák készítése, elemzések és ellenőrzések végrehajtása.

 

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

 

 

Az Érintett (a https://smart-statistics.com, https://data-scientist.hu és a https://uzletioktatas.hu weboldalak használója):

 

 

 • IP-címe: statisztikai cél
 • A látogatás kezdő és befejező időpontja: statisztikai cél
 • A látogatás időtartama: statisztikai cél
 • Böngésző típusa: statisztikai cél
 • Operációs rendszer típusa: statisztikai cél

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

Az Adatkezelőnek a Weboldal üzemeltetéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont).

 

 

Jogos érdek megnevezése

 

 

A szolgáltatás zavartalan, magas színvonalú biztosítása, az üzletmenettel kapcsolatos kockázatok kezelése.

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

 

A statisztikai célok megvalósításához szükséges időtartamig. A látogatáshoz kapcsolódó, azonosításra alkalmas adatokat legkésőbb a látogatás után 8 nappal töröljük.

 

 

              4.2.         A honlapunkon elhelyezett sütikkel (cookie) kapcsolatos adatkezelés

 

 

Az adatkezelés célja

 

 

Az Adatkezelő https://smart-statistics.com, https://data-scientist.hu és https://uzletioktatas.hu  weboldalakon elérhető szolgáltatásai egyedi azonosítókat, úgynevezett cookie-kat helyeznek el az Érintettek (felhasználók) számítógépén. Ezek kizárólag a látogató aktuális munkamenetének azonosítására, az annak során megadott adatok tárolására, az adatvesztés megakadályozására, a Google Analytics használatával az Érintetti szokások anonim módon történő elemzésére terjed ki. Ilyen adat lehet a látogató IP címe, látogatás időpontja és időtartama, felkeresett oldalak, böngésző típusa, operációs rendszer, stb. Ezek az adatok tárolásra kerülnek, amiket bizalmasan kezelünk, és kizárólag csak Az Adatkezelő honlapjának a továbbfejlesztéséhez, statisztika készítéséhez használjuk fel.

 

 

A cookie-k működésének, működtetésének részleteit a Tájékoztató 10. pontjában ismertetjük.

 

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

 

 

 • Az Érintett (a https://smart-statistics.com, https://data-scientist.hu/ illetve https://uzletioktatas.hu weboldalak használója)
  • IP-címe: azonosítás, tanúsítás
  • operációs rendszere: statisztikai felhasználás
  • böngészője: statisztikai felhasználás
 • Látogatás időpontja és időtartama: azonosítás, tanúsítás
 • Cookie elfogadásának időpontja: azonosítás, tanúsítás
 • Cookie elfogadásának a ténye: a hozzájárulás megerősítése
 • Felkeresett oldalak: statisztikai felhasználás
 • Felkeresett oldalak látogatásának időtartama: statisztikai felhasználás

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,).

 

 

A cookie-k használatát a látogató az adott honlap kezdőlapján megjelenő felugró ablak segítségével, a ”Rendben” gombra kattintva hagyhatja jóvá. Az Adatkezelő honlapjának meglátogatásával és a cookie elfogadásával elfogadja az alábbi feltételeket, még akkor is, ha nem regisztrált az Érintett.

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Visszavonás nélkül az adatokat legkésőbb a látogatás után 1 évvel töröljük. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 1064 Budapest, Izabella u 64. fszt. 4., elektronikusan pedig az info@planimeter.net címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését.

 

 

              4.3.         Kapcsolatfelvétel, információkérés teljesítése

 

 

Az adatkezelés célja

 

 

Az Érintettek kérdésekkel, információkérésekkel fordulhatnak az Adatkezelőhöz e-mailben, telefonon, továbbá időpontot foglalhatnak a honlapon az erre a célra kialakított űrlapon https://smart-statistics.com/booking-page-2, vagy üzenhetnek az Adatkezelőnek a kapcsolat aloldalon található online form-on https://smart-statistics.com/contact-us, https://data-scientist.hu/ illetve a https://uzletioktatas.hu oldalon. A megadott adatok tárolásával az Adatkezelő képes azonosítani a kérdezőt, illetve eljuttatni a választ, vagy az érintett számára szükséges információkat.

 

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

 

 

 • Az Érintett személyes adatai:
  • Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás
  • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
  • Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
 •  A kapcsolatfelvétel témája
 •  A kapcsolatfelvételhez kapcsolódó szövegben található személyes adatok

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton az 1064 Budapest, Izabella u 64. fszt. 4., elektronikusan pedig az info@planimeter.net címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését.

 

 

              4.4.         Regisztráció kapcsán megadott adatok további felhasználásához kapcsolódó adatkezelés

 

 

Az Adatkezelő egyes szolgáltatásai kapcsán zárt, online felületet biztosít ügyfeleinek, partnereinek, vagy megbízóinak. Ezek a felületek az Adatkezelő által előállított termékek részeként, illetve ideiglenesen, egy adott projekt vagy a nyújtott szolgáltatás időtartama alatt működnek.

 

 

Az adatkezelés célja

 

 

Az Érintettnek ahhoz, hogy az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vegye, egy online vagy papír alapú regisztrációs lapot kell kitöltenie. Az egyes szolgáltatások igénybevételénél a kezelt adatok további felhasználásra kerülnek, így a későbbiekben egyszerűbben lehet azokat biztosítani.

 

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

 

 

 • Vezetéknév: azonosításhoz, kommunikációhoz, szerződés teljesítéséhez szükséges
 • Keresztnév: azonosításhoz, kommunikációhoz, szerződés teljesítéséhez szükséges
 • Állampolgárság: azonosításhoz, szerződés teljesítéséhez szükséges
 • E-mail cím: kapcsolattartáshoz szükséges
 • Telefonszám: kapcsolattartáshoz szükséges
 • Teljes lakcím: szerződés teljesítéséhez szükséges
 • Számlázási cím: szerződés teljesítéséhez szükséges
 • Bankszámlaszám: elszámoláshoz szükséges

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), illetve szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

 

Az Adatkezelő a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton az 1064 Budapest, Izabella u 64. fszt. 4., elektronikusan pedig az info@planimeter.net címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését.

 

 

Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Ennél hosszabb időn át őrizzük, ha azt jogszabály követeli meg, például ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük.

 

 

              4.5.         Ügyfelek kiszolgálásával kapcsolatos adatkezelés

 

 

Az együttműködések során vállalt feladatok kapcsán keletkezett eredménytermékeket, alkalmazásokat, kutatási eredményeket, illetve a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb információkat, dokumentumokat az Adatkezelő a megbízó, megrendelő rendelkezésére bocsátja. Az átadás-átvétel részleteiről esetenként jegyzőkönyv készül.

 

 

Az adatkezelés célja

 

 

Az Adatkezelő szerződésben vállalt kötelezettségét csak akkor képes ellátni, ha a szolgáltatás nyújtásakor a szükséges mértékben hozzáfér az ügyfelek, és a kutatásban részt vevő egyéb Érintettek személyes adataihoz.

 

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

 

 

 • Az Érintettek személyes adatai:
  • vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás
  • keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás
  • e-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
  • telefonszám: kapcsolattartás
 • A jegyzőkönyvben szereplő egyéb személyes adatok: szerződés teljesítése
 • Ügyfél ügyének kezeléséhez tartozó információk: ügyfél kiszolgálásaAz együttműködések során vállalt feladatok kapcsán keletkezett eredménytermékeket, alkalmazásokat, kutatási eredményeket, illetve a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb információkat, dokumentumokat az Adatkezelő a megbízó, megrendelő rendelkezésére bocsátja. Az átadás-átvétel részleteiről esetenként jegyzőkönyv készül.

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

 

Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük.

 

 

              4.6.         Szoftver értékesítéséhez, illetve szoftverbérleti megállapodáshoz kapcsolódó adatkezelés

 

 

Az Adatkezelőnek és az általa fejlesztett szoftvert megvásárló, bérlő, és az ehhez kapcsolódó támogatást igénybe vevő Vállalkozásnak, illetve személyes közreműködőjének lehetősége van megállapodást kötni egymással.

 

 

Az adatkezelés célja

 

 

A szerződéskötéshez, illetve a szerződés teljesítéséhez, a kapcsolódó támogatás nyújtása kapcsán szükséges a  személyes adatok kezelése.

 

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

 

 

 • Cégnév: azonosítás, szerződés teljesítése, kapcsolattartás, számlázás
 • Cégjegyzékszám: szerződés teljesítése, számlázás
 • Adószám: szerződés teljesítése, számlázás
 • Székhely: szerződés teljesítése, kapcsolattartás, számlázás
 • Pénzforgalmi számlaszám: számlázás
 • A kapcsolattartó és a szerződés kapcsán megnevezett egyéb Érintettek személyes adatai:
  • Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás
  • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
  • Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
 • A szoftvert a szerződés alapján használó Érintettek személyes adatai
  • Neve: azonosítás
  • E-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás
  • Jelszó: hitelesítés

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), számlázás vonatkozásában jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) és az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

 

Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

 

 

              4.7.         Facebook

 

 

Az Adatkezelő Facebook oldalán – https://www.facebook.com/planimeterkft – a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul az Adatkezelő által elkészített hírek és ajánlatok publikálásához saját Facebook üzenőfalán. A közösségi oldalak üzemeltetői az Adatkezelőtől független, külön adatkezelők, így az ott végzett tevékenységet az Adatkezelőtől független adatkezelési dokumentumok tartalmazzák.

 

 

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján – www.facebook.com – található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból kaphat.

 

 

Az adatkezelés célja

 

 

 • Kommunikáció a Facebook.com által működtetett csatornákon

 

 

Az Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha korábban az érintett kereste meg a közösségi oldalon keresztül az Adatkezelőt.

 

 

 • Információk megosztása, terjesztése

 

 

A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb lehetőségekről.

 

 

Az Adatkezelő a https://www.facebook.com/planimeterkft közösségi oldalán szöveges tartalmakat, képeket és videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a Facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a Facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

 

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

 

 

 • Érintett publikus neve azonosítás, kommunikációhoz szükséges
 • Érintett publikus e-mail címe: kapcsolattartáshoz szükséges
 • Érintett küldött üzenete: a kommunikáció megvalósulásához szükséges elem
 • Érintett általi művelet eredménye (pl. értékelés, válaszadás, stb.)

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

A közösségi oldalak, azon belül is különösen a https://www.facebook.com/planimeterkft oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul. A közösségi oldalak üzemeltetői az Adatkezelőtől független, külön adatkezelők, így az ott végzett tevékenységet az Adatkezelőtől független, a közösségi oldalhoz tartozó adatkezelési dokumentumok tartalmazzák.

 

 

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján – https://www.facebook.com/legal/terms  – található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból kaphat.

 

 

Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő https://www.facebook.com/planimeterkft oldalán közzétett tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenőfalon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

 

 

Az érintettek köre

 

 

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen a https://www.facebook.com/planimeterkft oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

 

Az érintett leiratkozásáig, kérésére törlésig.

 

 

              4.8.         Youtube videók használata

 

 

Az Adatkezelő videói megosztása kapcsán önálló Youtube fiókot üzemeltet, amelynek felületén https://www.youtube.com/channel/UCA070tya-unoslH66YtX1zg/videos bárki megtekintheti a feltöltött felvételeket, illetve lehetőség van a csatornára való feliratkozásra.

 

 

Amikor a Látogató elindítja egy beágyazott Youtube videó lejátszását, egy rövid számsorból, vagy karakter sorból álló program (cookie/süti) kerül telepítésre az eszközén, amely információkat gyűjt a felhasználó szokásairól. A Youtube (illetve annak tulajdonosa, a Google) önálló adatkezelés végez minden a teljes portál, így az Adatkezelő által üzemeltetett https://www.youtube.com/channel/UCA070tya-unoslH66YtX1zg/videos oldal kapcsán is. Az összegyűjtött információk többek között statisztikák készítésére szolgálnak, amelyek célja a felhasználóbarát működés elősegítése és a visszaélések megakadályozása.

 

 

Az adatgyűjtés célja

 

 

A közösségi oldalon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, az Adatkezelőhöz kapcsolódó rendezvényekről készült felvételeknek, vagy  magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

 

 

Amikor a Látogató elindítja egy beágyazott Youtube videó lejátszását, egy rövid számsorból, vagy karakter sorból álló program (cookie/süti) kerül telepítésre az eszközén, amely információkat gyűjt a felhasználó szokásairól. Tájékoztatjuk, hogy e tekintetben a Youtube (ill. tulajdonosa a Google) önálló adatkezelés végez. Az összegyűjtött információk többek között statisztikák készítésére szolgálnak, amelyek célja a felhasználóbarát működés elősegítése és a visszaélések megakadályozása.

 

 

A kezelt adatok köre

 

 

A Youtube közösségi oldalon a regisztrált felhasználónév, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

 

Az érintettek köre

 

 

Valamennyi érintett, aki az adott közösségi oldalakon regisztrált és „lájkolta”, „kommentelte”, vagy más interakciójával érintette az oldalt, publikált tartalmait.

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon

 

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, a jogosult adatkezelők személye:

 

 

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalon  valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. A Youtube adatvédelmi intézkedéseivel kapcsolatban bővebb információkat az alábbi linken találhat: https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy

 

 

              4.9.         Linkedin

 

 

Az Adatkezelő saját felületet üzemeltet – https://www.linkedin.com/company/planimeter – a LinkedIn nevű üzleti fókuszú közösségi oldalon egy. A felületen az Adatkezelő elsősorban szakmai tartalmakat, azaz cikkeket, bejegyzéseket tesz közé, amelyekhez bárki hozzáférhet és – a LinkedIn oldal követésétől függetlenül – hozzászólhat. Az Adatkezelővel, pontosabban a LinkedIn Oldal mindenkori adminisztrátorával van lehetőség kapcsolatfelvételre a LinkedIn üzenetküldő funkcióján keresztül.

 

 

Az adatkezelés célja

 

 

A közösségi oldal működtetésének célja, hogy az érdeklődők az ott elhelyezett tartalmak kapcsán kinyilváníthassák véleményüket, kérdéseket, észrevételeket tehessenek, illetve privát üzenet formájában felvehessék a kapcsolatot az Adatkezelővel.

 

 

Az Adatkezelő célja továbbá, hogy álláshirdetéseket tegyen közzé és fogadja az ezzel kapcsolatos jelentkezéseket.

 

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

 

 

Az Adatkezelő számára láthatóak a LinkedIn közösségi oldal, illetve különösen a https://www.linkedin.com/company/planimeter követői, a csatlakozók, feliratkozók, azaz az Érintettek profilján elhelyezett nyilvános információk. Az Adatkezelő hozzáfér továbbá az Érintett:

 

 

 • által kifejtett tevékenységhez kapcsolódó információkhoz: ideértve a bejegyzéseket, értékeléseket, hozzászólásokat, bejegyzésre adott reakciókat (pl.: bejegyzés kedvelése);
 • privát üzenetekben közölt személyes adatokhoz,
 • a LinkedIn Oldalon közzétett álláshirdetésre érkezett válaszban, jelentkezésben megadott adatokhoz.           

 

 

Az Érintett által a LinkedIn Csoportban vagy LinkedIn Oldalon közzétett személyes adatokhoz – a közösségi oldal működési elve és szabályai alapján – bárki hozzáférhet. Az Adatkezelőnek nincs ráhatása arra, hogy a közösségi oldalon nyilvánosságra hozott adatokat pontosan kik ismerik meg, illetve nem rendelkezik az adatok törlésére kiterjedő jogosultsággal.

 

 

A LinkedIn Csoportban közzétett adatokat szintén csak a LinkedIn Csoport tagjai ismerik meg, a privát üzenetekben, illetve az álláshirdetésekre való jelentkezésben megadott személyes adatokat csak a privát üzenet címzettjei, illetve az Adatkezelő ismerhetik meg.

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

A LinkedIn Ireland Unlimited Company (Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, a továbbiakban: LinkedIn Ireland) önálló adatkezelőként saját adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli a LinkedIn Csoportban, illetve a LinkedIn oldalon interakciót végrehajtó, illetve állásjelentkezést benyújtó személyek adatait. A LinkedIn Oldal bárki által látogatható, az ott közzétett tartalmaink, álláshirdetéseink bárki által megtekinthetőek. A LinkedIn Ireland vonatkozó általános adatkezelési tájékoztatója az alábbi linkre kattintva  érhető el:

 

 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com#use.

 

 

Amennyiben az Ön adatait közvetlenül Öntől, a LinkedIn oldalon, ajánlás révén vagy egyéb olyan kontextusban szereztük meg, amely alapján Ön számíthat megkeresésünkre (pl. korábbi ügyfélkapcsolat, találkozás szakmai rendezvényen, vagy kapcsolatfelvétel egy szakmai oldalon), úgy adatainak kezelése jogos érdekünkön alapszik, azonban ez esetben is eleget teszünk a tájékoztatási kötelezettségnek, illetve törekszünk a hozzájárulás megszerzésére.

 

 

Jogos érdek megnevezése

 

 

Jogos érdekünk, hogy a közösségi oldal felületét használva felvegyük a kapcsolatot Önnel vagy az Ön által képviselt céggel, szervezettel. A folyamat során semmilyen módon nem korlátozzuk az Ön érdekeit vagy alapvető jogait.

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

 

A LinkedIn közösségi oldalon az Érintettek profil adatait, azaz nyilvánosan közölt személyes adataik törlését, eltávolítását csak a közösségi oldalt működtető LinkedIn Ireland Unlimited Company (Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, a továbbiakban: LinkedIn Ireland) végezheti el.

 

 

Az Adatkezelőnek ugyanakkor módja van az általa működtetett https://www.linkedin.com/company/planimeter/LinkedIn oldalán végzett tevékenységek, reakciók, vélemények, közzétett tartalmak eltávolítására. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a LinkedIn Oldalon közzétett egyes hozzászólásokat, amennyiben úgy ítéli meg, hogy azok sértik a LinkedIn vagy a LinkedIn Oldal felhasználási feltételeit (pl. erőszakos, szexuális jellegű tartalom), moderálja, törölje, a felhasználási feltételeket súlyosan megsértő személyeket pedig letiltsa (blokkolja).

 

 

A LinkedIn oldalon keresztül benyújtott állásjelentkezések elbírálása és a felvételi eljárás lefolytatása az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint történnek.

 

 

         4.10.         Ajánlatkérés teljesítése

 

 

Az adatkezelés célja

 

 

Az ajánlatkérés teljesítése során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő pontosabb szolgáltatást tud biztosítani. Az adatkezelés célja az Érintett által igényelt ajánlat elkészítése, az ehhez szükséges felmérések, vizsgálatok elvégzése

 

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

 

 

 • Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás
 • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
 • Telefonszám: az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás célját szolgálja

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

Szerződés keretében készített ajánlat esetén szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), szerződéskötést megelőzően a kapcsolattartó számára készített ajánlat esetében jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

 

A jogos érdek megnevezése

 

 

A megfelelő tájékoztatás az üzleti lehetőségekről az Ügyfél vagy annak kapcsolattartója részére elengedhetetlen az ajánlatadás sikerességéhez. Kapcsolattartás az ajánlatkérővel.

 

 

Érintettek kategóriái

 

 

Az ajánlatkérő természetes személyek, jogi személyek kapcsolattartói.

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

 

Az ajánlati kötöttség időtartamának lejáratát követően a személyes adatok 30 napon belül törlésre kerülnek. Megrendelés esetén a szerződéses jogviszony adatkezelései a kapcsolódó pontokban megfogalmazottak szerint történik.

 

 

         4.11.         Partnerekkel való szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelés

 

 

A Planimeter Kft. tevékenységének megfelelő színvonalú teljesítése érdekében különböző partnereket bíz meg egyes feladatok, részfeladatok elvégzésével.

 

 

Az adatkezelés célja

 

 

Az Adatkezelés célja az eseti szerződések, vagy keretmegállapodások megkötése a feladat, részfeladat teljesítésére vállalkozó jogi vagy természetes személlyel.

 

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

 

 

 • Személyes közreműködő vezetékneve: azonosítás, kapcsolattartás
 • Személyes közreműködő keresztneve: azonosítás, kapcsolattartás
 • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
 • Telefonszám: kapcsolattartás
 • Jogi személlyel kapcsolatos adatok (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám): szerződés teljesítése
 • Kapcsolattartó adatai: azonosítás, kapcsolattartás
 • Aláírás: hitelesítés, azonosítás

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

A szerződéskötést megelőzően az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), azt követően szerződéses kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton az 1064 Budapest, Izabella u 64. fszt. 4., elektronikusan pedig az info@planimeter.net címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését.

 

 

Szerződéses kötelezettség teljesítése esetén az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük.

 

 

         4.12.         Viszonteladói keret-megállapodáshoz kapcsolódó adatkezelés

 

 

Az adatkezelés célja

 

 

Az Adatkezelőnek és a Viszonteladó személyes közreműködőjének lehetősége van keret-megállapodást kötni egymással. A keretmegállapodás mellékletét képezheti egy fizetési megállapodás, valamint egy faktoring szerződés.

 

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai a keretmegállapodás vonatkozásában

 

 

 • Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
 • Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
 • Cégnév: szerződés teljesítés, azonosítás, kapcsolattartás
 • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó neve: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó telefonszáma: kapcsolattartás
 • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • Számlázási cím: a viszonteladói szerződés alapját képezi, a szerződés teljesítése, továbbá a számlázás célját szolgálja
 • Cégnév: azonosítás, szerződés teljesítése, kapcsolattartás, számlázás
 • Cégjegyzékszám: szerződés teljesítése, számlázás
 • Adószám: szerződés teljesítése, számlázás
 • Székhely: szerződés teljesítése, kapcsolattartás, számlázás
 • Pénzforgalmi számlaszám: számlázás
 • Kapcsolattartó adatai: azonosítás, szerződés teljesítése, kapcsolattartás

 

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai a faktoring szerződés vonatkozásában

 

 

 • Ügyvezető igazgató személyes adatai:
  • neve:
  • aláírása
 • Pénzügyi/számviteli vezető  személyes adatai:
  • elérhetősége:
 • Könyvvizsgáló személyes adatai:
  • neve
  • elérhetősége:
  • megbízásának dátuma
 • A vállalkozás tulajdonosainak, illetve azok hozzátartozóinak a személyes adatai
  • név
  • tulajdonhányad
  • egyéb vállalkozás neve
 • A fakatoring szerződéshez kapcsolódóan benyújtott egyéb dokumentumokban (pl. éves beszámolók, könyvvizsgálói jelentés, üzleti jelentések, szerződésmásolatok…) szereplő egyéb személyes adatok
 • A folyamatban részt vevő hitelintézetek, pénzügyi intézmények és vállalkozások döntéshozóinak, illetve kapcsolattartóinak a személyes adatai

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

A szerződéskötést megelőzően az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), azt követően szerződéses kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton az 1064 Budapest, Izabella u 64. fszt. 4., elektronikusan pedig az info@planimeter.net címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését.

 

 

Szerződéses kötelezettség teljesítése esetén az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük.

 

 

ITT TARTUNK!!! 2022 február 28.

 

 

         4.13.         Gépjármű adatok kezelése

 

 

Az Adatkezelő telephelyén parkolási lehetőséget biztosít vendégeinek, partnereinek és alvállalkozóinak.

 

 

Az adatkezelés célja

 

 

A regisztrált Érintettnek lehetősége van megadnia a gépjárművének az adatait, például parkolóhely biztosítása, magánterületre történő behajtás stb. kapcsán.

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont), illetve amennyiben a gépjármű bejutása, célba érése szerződéses kötelezettséghez kapcsolódik, a jogalap szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). 

 

 

A jogos érdek meghatározása

 

 

Az adatkezelő jogos érdeke a személy- és vagyonvédelem biztosítása, s ennek kapcsán a gépkocsival történő bejárás, a látogatások adminisztrálása a létesítményeiben.

 

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

 

 

 • Az Érintett vezetési okmányának az adatai:
  • Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
  • Születési idő: azonosítás, igényérvényesítés
  • Lakcím: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
  • Jogosítvány azonosító: igényérvényesítés
  • Jogosítvány lejáratának dátuma: azonosítás, igényérvényesítés
 • A regisztrált Érintett gépjárművének az adatai:
  • gyártója: azonosítás
  • típusa: azonosítás
  • évjárata: azonosítás
  • motorja: azonosítás
  • rendszáma: azonosítás

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

 

A gépkocsik belépéséhez kapcsolódó jogos érdek alapján kezelt adatokat az Adatkezelő legfeljebb 5 évig tárolja. Szerződéses kötelezettség teljesítése esetén az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük.

 

 

         4.14.         Termék vagy szolgáltatás megrendelése, átvétele

 

 

Az adatkezelés célja

 

 

Termék vagy szolgáltatás megrendelése esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut vagy szolgáltatást az Érintett (vagy annak személyes közreműködője) megrendelhesse és átvehesse. Amennyiben a szolgáltatás nyújtása során a szerződő fél más Érintett(ek) személyes adatait is meg kívánja adni, külön kell nyilatkoznia az adatok megadásával kapcsolatban.

 

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

 

 

 • Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
 • Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
 • Cégnév: a viszonteladói szerződés alapját képezi, az azonosítás, szerződés teljesítése, számlázás, továbbá az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás célját szolgálja
 • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó neve: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó telefonszáma: kapcsolattartás,
 • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • Számlázási cím: a viszonteladói szerződés alapját képezi, a szerződés teljesítése, továbbá a számlázás célját szolgálja
 • Egyéb, a teljesítéssel összefüggő adatok: a viszonteladói szerződés alapját képezi, szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

Az adatkezelés jogalapja szerződéses kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), számlázás vonatkozásában jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), az elévülési időtartam alatt: jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). A megrendelés esetleges egyéb kedvezményezettjéhez tartozó adatok kezelését az  Elkertv. 13/A. § (1) és az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése szabályozza, a kapcsolódó jogsérelmekről pedig a Ptk 6:11. § (1)  és Ptk. 6:14 § (1) paragrafusai rendelkeznek.

 

 

Jogos érdek megnevezése

 

 

Az ügyfél tájékoztatása a megrendeléssel, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatban, illetve magának a szerződésnek a teljesítése. Az elévülési időtartam alatt igényérvényesítés.

 

 

Érintettek kategóriái

 

 

Az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló természetes személyek, jogi személy ügyfelek természetes személy kapcsolattartói.

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

 

Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek. Az Ügyfél által megadott egyéb személyek adatait csak addig kezeljük, ameddig az a szolgáltatás nyújtása kapcsán szükséges, ugyanakkor az Ügyfél által más személyek kapcsán megadott személyes adatok kezeléséről szóló nyilatkozatot az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük.

 

 

A jogos érdek alapján kezelt adatokat a megrendelés meghiúsulása esetén az Adatkezelő legfeljebb 1 évig tárolja.

 

 

         4.15.         Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

 

 

Az adatkezelés célja

 

 

Az Érintettnek lehetősége van panaszt tennie az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban. A vásárlók könyvébe beírt bejegyzéseket az Adatkezelő haladéktalanul archiválja, és a továbbiakban csak a Fogyasztóvédelmi Hatóság és az Önkormányzat részére teszi elérhetővé.

 

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

 

 

 • Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
 • Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
 • Cégnév: szerződés teljesítés, azonosítás, kapcsolattartás
 • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó neve: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó telefonszáma: kapcsolattartás
 • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
 • Panasz tartalma: azonosítás, kapcsolattartás

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c,). A vállalkozások kötelesek a hozzájuk beérkezett panaszokat érdemben kivizsgálni a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, illetve a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény alapján.

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a panasz megtételétől számított 5 évig kezeli.

 

 

         4.16.         Jegyzőkönyv felvétele hiba kapcsán

 

 

Az adatkezelés célja

 

 

Az Érintettnek (Vevő) ezen személyes adatokat kell megadnia ahhoz, hogy a kifogását tartalmazó jegyzőkönyv kitöltésre kerüljön, és az Adatkezelő az esetleges hibát ki tudja javítani.

 

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

 

 

 • Az Érintett személyes adatai:
  • Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
  • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
  • Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
  • Aláírás: azonosítás
 • Céges adatok
  • Cégnév: szerződés teljesítés, azonosítás, kapcsolattartás
  • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó neve: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
  • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó telefonszáma: kapcsolattartás
  • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
  • Számlázási cím: a viszonteladói szerződés alapját képezi, a szerződés teljesítése, továbbá a számlázás célját szolgálja
 • Egyéb, a teljesítéssel összefüggő adatok: a viszonteladói szerződés alapját képezi, szerződés teljesítéséhez szükséges
 • A meghibásodás körülményei, szerződés teljesítése
 • A jegyzőkönyv aláírásának dátuma: azonosítás

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

Szerződés teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b,).

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

 

Szerződéses kötelezettség teljesítése esetén az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük.

 

 

         4.17.         Hibabejelentés rögzítése ticketing rendszerben

 

 

Az Adatkezelő az ügyfelek részére egy Open Project elnevezésű online felületet biztosít az észlelt hibák jelentésére, adminisztrálására.

 

 

Az adatkezelés célja

 

 

Az Érintettnek a regisztrációkor, valamint a felmerülő esetleges hiba észlelésekor lehetősége van a hibát ticketing-rendszeren keresztül bejelentenie.

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,), illetve regisztrált igénylő esetén szerződéses kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont),

 

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes célja

 

 

 • Az Érintett személyes adatai:
  • Teljes név: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
  • Felhasználónév: azonosítás, kapcsolattartás
  • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
  • Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás
 • Céges adatok
  • Cégnév: szerződés teljesítés, azonosítás, kapcsolattartás
  • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó neve: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
  • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó telefonszáma: kapcsolattartás
  • A képviseletre jogosult, illetve kapcsolattartó e-mail címe: azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés
  • Számlázási cím: a viszonteladói szerződés alapját képezi, a szerződés teljesítése, továbbá a számlázás célját szolgálja
 • A hibajegyhez kapcsolódó adatok:
  • Hibajegy azonosítója: azonosítás
  • Hibajegy létrehozásának időpontja: azonosítás
  • Hibajelentés tartalma: szerződéses kötelezettség teljesítése

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,), illetve regisztrált igénylő esetén szerződéses kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont),

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

 

Az Érintett által adott hozzájárulás esetén annak visszavonásáig, illetve a visszavonás hiányában a hiba kijavításától számított 30 nap múlva törlésre kerülnek a személyes adatok. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton az 1064 Budapest, Izabella u 64. fszt. 4., elektronikusan pedig az info@planimeter.net címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését.

 

 

Az adatokat az Érintettel való való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva anonimizáljuk. Ennél hosszabb időn át őrizzük, ha azt jogszabály követeli meg, például ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek, illetve hatósági eljárás során megtett jelentés esetén 6 évig.

 

 

         4.18.         Beléptető rendszer alkalmazása

 

 

Az Adatkezelő érdeke, hogy a látogatók, ügyfelek, partnerek beléptetésével kapcsolatos kockázatokat kezelje, az ezekkel arányos és szükséges intézkedéseket meghozza, és amennyiben ez indokolt, korlátozza a látogatók fogadását. Az Adatkezelő a látogatások biztonságos lebonyolítása érdekében papír alapú beléptetési rendszert alkalmaz.

 

 

Az adatkezelés célja

 

 

A látogatók ellenőrzött beléptetése, illetve a be- és kilépések adminisztrálása. Az Adatkezelő a látogatók személyes adatait az alábbi célok kapcsán kezeli:

 

 

 • vagyonvédelem,
 • üzleti titok védelme,
 • vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági, vagy szervezési ismeret, tapasztalat, védett ismeret (knowhow) védelme,
 • informatikai és hálózati rendszer védelme,
 • adat- és titokvédelmi szabályok érvényesülésének biztosítása és
 • a fentiekkel összefüggésben vagyon elleni cselekmények, jogsértés, érdeksérelem, szabálysértés, csalás, visszaélés egyéb incidens esetén az adott időintervallumban a területen tartózkodók körének megállapítása,
 • az Adatkezelő jogos pénzügyi, gazdasági, piaci érdekeinek védelme
 • pandémiás védekezési intézkedés esetén a belépő látogatók nyilatkoztatása állapotuk megfelelőségéről.

 

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

 

 

A kezelt személyes adatok köre úgy került megállapításra, hogy ezen adatokból a látogatók személyazonossága az adatkezelés időtartama alatt beazonosítható és visszaellenőrizhető legyen.

 

 

 • Látogató teljes neve: azonosítás, kapcsolattartás, visszaellenőrzés
 • Látogató által képviselt szervezet megnevezése: azonosítás, kapcsolattartás
 • Látogatás célja: azonosítás
 • Belépés időpontja: azonosítás, visszaellenőrzés
 • Távozás időpontja: azonosítás, visszaellenőrzés
 • Fogadó személy: azonosítás, visszaellenőrzés
 • Pandémia esetén a beléptetéshez szükséges nyilatkozatban szereplő adatok: az Érintett megfelelő állapotának adminisztrálása.

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont). Az adatkezelő jogos érdeke a személy- és vagyonvédelem, a banktitok, üzleti információk, személyes adatok megőrzése létesítményeiben. Ezen érdek elérése céljából történik az elektronikus és papír alapon vezetett beléptető rendszer üzemeltetése.

 

 

A jogos érdek megnevezése

 

 

Az adatkezelő jogos érdeke a személy- és vagyonvédelem, a banktitok, üzleti információk, személyes adatok megőrzése létesítményeiben. Ezen érdek elérése céljából történik az elektronikus és a papír alapon vezetett beléptető rendszer üzemeltetése.

 

 

Az érdek jogszerűségének igazolása

 

 

A jogszerűséget támogatja a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 32. § (1) bekezdése, amely szerint beléptető rendszer alkalmazható, ha a védett területre jogszabály vagy a terület használatára jogosult rendelkezése szerint csak az arra jogosultak léphetnek be, illetőleg tartózkodhatnak ott.

 

 

A jogos érdek valódi és aktuális, hiszen az adatkezelőhöz ténylegesen és folyamatosan nagy számban érkeznek külsős látogatók, így biztonsági kockázatot jelentene, ha a belépések felügyelet nélkül valósulnának meg. A beléptetési rendszer tehát ténylegesen és azonnal csökkenti a nagyszámú belépések által jelentett biztonsági kockázatokat.

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

 

Az érintettek személyes adatai a belépés napjától számított 1 év elteltével törlésre kerülnek.

 

 

         4.19.         Beléptetéskor testhőmérséklet mérés alkalmazása

 

 

A tulajdonában, használatában álló területére, épületeibe történő beléptetés során valamennyi belépni szándékozó személyre egységesen kiterjedő védelmi intézkedésként alkalmazza a testhőmérséklet mérést.

 

 

A testhőmérséklet-mérés alanyának kifejezetten ezen adatkezelési cél érdekében történő azonosításához nem kötött, és semmilyen módon nem jár adat rögzítésével, további tárolásával, továbbításával. A beléptetési folyamatban ezt követően már csak azok a személyek vesznek részt, akiknek a belépést a test-hőmérséklet mérés alapján engedélyezni lehet.

 

 

Indoklás

 

 

Önmagában abból a tényből, hogy valakinek magasabb a testhőmérséklete, nem vonható le az a következtetés, hogy az új típusú koronavírus járvánnyal fertőzött, így a belépésnél történő testhőmérséklet-mérés alapján az adatkezelő semmilyen következtetést nem vonhat le az adott személy egészségi állapotára vonatkozóan, pusztán a belépés engedélyezésére vagy megtagadására jogosult

 

 

Az Adatkezelő tehát kizárólag arra vonatkozóan hoz döntést, hogy a területére belépést megkísérlő valamennyi – akár vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, akár más egyéb – személy belépését engedélyezi, vagy megtagadja azt (azért, mert a mérés eredménye alapján kockázatot hordoz más személyekre nézve).

 

 

Ha az adatkezelő nevében eljáró személy a belépést megtagadja, akkor az Érintett feladata a helyzet további kezelése (orvoshoz fordulás, betegszabadság és táppénz ügyintézés, munkahelyi vezető tájékoztatása, stb.).

 

 

         4.20.         Talált tárgyakkal kapcsolatos adatkezelés

 

 

Az adatkezelés célja

 

 

Az Adatkezelő által üzemeltetett telephely(ek) területén, illetve az Általa rendezett és felügyelt eseményeken talált tárgyak adminisztrálása, a vélt tulajdonos, illetve a megtaláló értesítése.

 

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

 

 

 • A megtaláláshoz kapcsolódó adatok
  • a megtalálás dátuma,
  • a megtalálás helye,
  • a megtaláló neve,
  • a megtaláló elérhetősége,
 • A talált tárgy megnevezése, egyéb adatai,
 • Annak ténye, hogy sikerült-e elérni a tulajdonost,
 • A raktározás pontos helye.
 • Átadás esetén:
  • az átvevő aláírása,
 • Címre történő továbbítás esetén a:
  • postázás időpontja,
  • postai szolgáltató megjelölése.

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54.§, 5:55§,, 5:59.§ és az 5:61.§-a alapján.

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

 

Az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek amikor a talált tárgyat átveszi tulajdonosa, vagy legkésőbb a megtalálástól számított 1 év elteltével.

 

 

         4.21.         Munkaerő felvétel, munkavállalók jelentkezésének fogadása

 

 

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít, hogy az Érintett jelentkezzen az általa meghirdetett állásra.

 

 

Az adatkezelés célja

 

 

Az adatkezelés célja a munkavállaló jelentkezésének az adminisztrálása, a kapcsolatfelvétel megvalósulása a munkavállalóval, illetve a felvételről szóló döntési folyamat végrehajtása.

 

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés részletes céljai

 

 

 • A pályázó Érintett személyes adatai:
  • vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás
  • keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás
  • lakcíme: azonosítás, kapcsolattartás
  • képzettsége: azonosítás
  • végzettsége: azonosítás
  • gyakorlata: azonosítás
  • e-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
  • telefonszáma: azonosítás, kapcsolattartás
 • A pályázatában önkéntesen megadott egyéb személyes adatok: a pozícióra megfelelő személy kiválasztásához lehet szükséges
 • Az önéletrajz mellékleteként csatolt bármilyen dokumentumban önkéntesen megadott személyes adat: a pozícióra megfelelő személy kiválasztásához lehet szükséges.

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

A pályázó hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,), amelyet bármikor, indoklás nélkül visszavonhat. Az igényérvényesítés időtartama alatt az adatkezelő jogos érdeke (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés e,).

 

 

Jogos érdek megnevezése

 

 

A pályázóval vagy az adatkezelővel szembeni munkajogi vagy az egyenlő bánásmód követelményén alapuló igényérvényesítés.

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

 

A betöltendő pozícióra megfelelő személy kiválasztását követően az Adatkezelő tájékoztatást küld a többi érintett pályázónak arról, hogy a munkáltató nem őt választotta az adott állásra, s egyúttal kifejezett és önkéntes hozzájárulását kéri írásban az önéletrajz és a kapcsolódó egyéb személyes adatokat tartalmazó dokumentumok megőrzése kapcsán. Az adatkezelés célja, hogy az Érintett az Adatkezelő későbbi pályázatain egyszerűsített módon részt vehessen. Az érintett kifejezett hozzájárulása 5 éves időtartamra teszi lehetővé a személyes adatai kezelését, ezt követően az adatok anonimizálásra kerülnek.

 

 

Amennyiben az Érintett nem járul hozzá pályázati anyagának, illetve személyes adatainak megőrzéséhez, az adatokat 30 napon belül anonimizáljuk, az önéletrajzokat megsemmisítjük.

 

 

Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton a 1064 Budapest, Izabella u 64. fszt. 4., elektronikusan pedig az info@planimeter.net címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését. Az Adatkezelő a kérést teljesíti, amennyiben a kívánt művelet ésszerűen kivitelezhető.

 

 

         4.22.         Szakmai gyakorlatukat töltő egyetemi hallgatók adatainak kezelése

 

 

Az Adatkezelő szakmai gyakorlat elvégzésének a lehetőségét biztosítja a vele együttműködő oktatási intézmények által delegált diákok részére. Az intézmény által továbbított adatok alapján dönt az Adatkezelő a szakmai gyakorlatra jelentkezők fogadásáról, majd a döntés alapján hallgatói munkaszerződésben rögzíti az együttműködés részleteit.

 

 

Az adatkezelés célja

 

 

A szakmai gyakorlat végrehajtásának lebonyolítása, valamint az egyetem tájékoztatása kapcsán szükséges a személyes adatok kezelése. A szakmai gyakorlat idejére az Adatkezelő hallgatói munkaszerződést köt az Érintettel.

 

 

A kezelt adatok köre

 

 

 • A jelentkezés kapcsán az Egyetem részéről továbbított személyes adatok:
 • A döntési folyamat adminisztrálásához kapcsolódó személyes adatok
 • A hallgatói munkaszerződésben tárolt személyes adatok
 • Titoktartási nyilatkozatban tárolt személyes adatok

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

Az adatkezelés jogalapja szerződéses kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az Adatkezelő és az Oktatási intézmény, illetve a gyakorlatra jelentkező hallgató és az Adatkezelő között is létrejön a szükséges jogviszony.

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

 

A hallgatói munkaszerződéshez kapcsolódó adatokat az Adatkezelő a jogviszony megszűnésétől számított 50 évig tárolja. A jelentkezéshez, felvételhez kapcsolódó egyéb adatokat a jogviszony megszűnését követő 2 éven belül törli.

 

 

         4.23.         Rendezvények szervezése, dokumentálása, a nyilvánosság tájékoztatása

 

 

Az adatkezelés célja

 

 

Az Adatkezelő által szervezett szakmai programok rendezvények, konferenciák lebonyolítása (pl. családi nap, munkatársak gyermekei részére mikulás-ünnepség, vagy partnerek részére partnertalálkozó) kapcsán a résztvevők, érintettek regisztrálása, azonosítása érdekében és a résztvevőkkel történő kapcsolattartás érdekében (valamint bizonyos szolgáltatások, mint transzfer biztosítása érdekében) szükséges az adatok rögzítése, tárolása, továbbítása, felhasználása.

 

 

A kezelt adatok köre

 

 

 • Résztvevő neve: azonosítás, amennyiben a részvétel regisztrációhoz kötött, kapcsolattartás
 • Résztvevő e-mail címe: azonosítás, amennyiben a részvétel regisztrációhoz kötött, kapcsolattartás
 • A rendezvény helyszíne, időpontja
 • Névjegyen található egyéb adatok: kapcsolattartás

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont), illetve az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), amennyiben az eseményen való részvétel regisztrációhoz kötött.

 

 

Jogos érdek megnevezése

 

 

Az Adatkezelő érdeke, hogy a létesítményeiben, vagy az általa bérelt helyszíneken tartott rendezvényeken azok tartózkodjanak, akik jogosultak a részvételre.

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

 

Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokat az eseményen való regisztráláshoz kötötte, a kezelt adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a cél teljesülését követő 30 napig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton az 1064 Budapest, Izabella u 64. fszt. 4., elektronikusan pedig az info@planimeter.net címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését. Az Adatkezelő a kérést teljesíti, amennyiben a kívánt művelet ésszerűen kivitelezhető.

 

 

         4.24.         Rendezvényeken készült fénykép-, videófelvételek elkészítése

 

 

Az Adatkezelő által szervezett szakmai programok, rendezvények, konferenciák lebonyolítása (pl. családi nap, munkatársak gyermekei részére mikulás-ünnepség, vagy partnerek részére partnertalálkozó) kapcsán a résztvevőkről fénykép- és/vagy videófelvétel készülhet. Az elkészült felvételeket az Adatkezelő megosztja, szűk körben, vagy akár a különböző digitális felületein.Hozzájárulás hiányában az Érintettről nem készül egyéni ábrázolású fénykép, videófelvétel.

 

 

Az adatkezelés célja

 

 

A felvételek készítésének a célja a csoport életének (egyedi vagy csoport, pl. tablókép) dokumentálása, és a felvételek megosztása a résztvevők, a közösség tagjai számára illetve publikálása a szervezet nyilvános felületein, valamint a sajtóban.

 

 

A kezelt adatok köre

 

 

 • Résztvevő neve: azonosítás, amennyiben a részvétel regisztrációhoz kötött, kapcsolattartás
 • Résztvevő e-mail címe: azonosítás, amennyiben a részvétel regisztrációhoz kötött, kapcsolattartás
 • Fénykép, az Érintett képmásával: az esemény dokumentálása
 • Videófelvétel, az Érintett képmásával: az esemény dokumentálása

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A fényképek, videofelvételek közzétételére külön hozzájárulás alapján kerülhet sor. Kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez szülő, más törvényes képviselő, gondviselő hozzájárulása szükséges.

 

 

Nincs szükség hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel esetén (amikor az ábrázolás módja nem egyéni, a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket) és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

 

Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton az 1064 Budapest, Izabella u 64. fszt. 4., elektronikusan pedig az info@planimeter.net címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését. Az Adatkezelő ebben az esetben törli az Érintett vonatkozó személyes adatai, illetve a felvételeket. Mindazonáltal a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelések jogszerűségét.

 

 

         4.25.         Üzenetek, hírlevelek küldése, DM tevékenység, telefonhívásos megkeresés

 

 

A Planimeter Kft. a hírlevélre feliratkozó természetes személyek, illetve természetes személy ügyfelei, valamint jogi személy ügyfelei természetes személy kapcsolattartói számára hírlevelet küld.

 

 

Az adatkezelés célja

 

 

Az Adatkezelő a feliratkozók részére postai úton promóciós anyagokat, postai csekkeket juttat el, direkt elektronikus üzenetek formájában hírleveleket, körleveleket és egyedi üzeneteket küld, illetve telefonon információkat juttat el például tevékenységével, rendezvényeivel, kampányaival, a csatlakozási és támogatási lehetőségekkel kapcsolatban azon Érintettek részére, akik a listára feliratkoztak, és megadták e-mail címüket, telefonszámukat.

 

 

Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélben leírt módon. Kérés esetén minden – a hírlevél küldéséhez szükséges – személyes adatát töröljük nyilvántartásából, és további levelekkel nem keressük meg az Érintettet.

 

 

A kezelt adatok köre és Az adatkezelés célja

 

 

 • Vezetéknév: azonosítás, kapcsolattartás
 • Keresztnév: azonosítás, kapcsolattartás
 • Postacím: azonosítás, kapcsolattartás
 • Születési dátum: azonosítás
 • E-mail cím: azonosítás, kapcsolattartás
 • Telefonszám: azonosítás, kapcsolattartás

 

 

Érintettek kategóriái

 

 

Az adatkezelő természetes személy ügyfelei, a hírlevélre feliratkozó természetes személyek, jogi személyek természetes személy kapcsolattartói.

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrzi meg. Az Érintettek bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat, postai úton az 1064 Budapest, Izabella u 64. fszt. 4., elektronikusan pedig az info@planimeter.net címre küldött üzenetükben kérhetik személyes adataik törlését.

 

 

         4.26.         Online fizetés – Simple

 

 

Az online fizetés lebonyolítása kapcsán az Adatkezelő a Simple Online Fizetési rendszert alkalmazza.

 

 

Az adatkezelés célja

 

 

Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a Felhasználók védelme érdekében végzett fraud monitoring (visszaélés-ellenőrzés).

 

 

Érintettek köre

 

 

Az online fizetést választó felhasználók.

 

 

A kezelt adatok köre

 

 

 • Vezetéknév: az ügyfél vezetékneve szükséges az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz, továbbá az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás céljából.
 • Keresztnév: az ügyfél keresztneve szükséges az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz, továbbá az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás céljából.
 • E-mail cím: az ügyfél keresztneve szükséges az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz, továbbá az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás céljából.
 • Telefonszám: az ügyfél telefonszáma szükséges az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás céljából.
 • Egyedi azonosítók: az ügyfél tranzakcióinak az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz,

 

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

 

 

Az adatkezelés az online fizetés lebonyolításáig tart.

 

 

Az adatok megismerésére jogosult, lehetséges adatkezelők személye

 

 

A Simple online fizetési rendszer, OTP Mobil Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32., cégjegyzékszám: 01-09-174466, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 24386106-2-43, adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-77549/2014, telefon +36 (1) 366-6611, +36 (20) 366-6611, +36 (30) 366-6611, +36 (70) 366-6611, e-mail cím: ugyfelszolgalat@simple.hu), a továbbiakban: Simple,

 

 

Az adattovábbítás jogalapja

 

 

A Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

 

 

Az érintett kérheti az online fizetést biztosító adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

 

 

A bankkártyás fizetésnél a biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. Az Adatkezelő a Szolgáltatás igénylésével kapcsolatos információkat kapja meg a Felhasználótól, a SimplePay pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat, a 128 bites SSL-titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról az Adatkezelő nem értesül, azokat csak a SimplePay érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően az Oldal tájékoztat. A kártyás fizetéshez a böngészőprogramnak támogatnia kell az SSL-titkosítást. Az SSL, a Secure Sockets Layer elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. A SimplePay rendelkezik egy 128 bites titkosítókulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A Felhasználó által használt böngészőprogram az SSL segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el az SimplePayhez, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek. Az Adatkezelő a Felhasználó kártya-, illetve az ehhez tartozó számla adatainak (pl. számának és lejárati dátumának) semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

 

 

A Simple vállalja, hogy a SimplePay-szolgáltatása részeként a GDPR által kötelezővé tett adatfeldolgozói feladatokat ellátja, és az adatfeldolgozóra vonatkozó kötelezettségeket teljesíti. A Simple mint adatfeldolgozó által végzett adatkezelési résztevékenység a fenti személyes adatok rögzítésére, tárolására, authorizációs partnernek történő továbbítására, törlésére terjed ki.

 

 

A Simple a fizetési tranzakciók authorizálására és fraud- (csalás-) monitoringra és fraud- (csalás-) megelőzésre az alábbi al-adatfeldolgozókat veszi igénybe: – OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16., cg. 01-10-041585) – Borgun hf. (Ármúli 30, 108 Reykjavik, Iceland, cg. 440686-1259).

 

 

Titoktartási kötelezettség

 

 

A Simple az adatfeldolgozási tevékenységben résztvevő munkavállalóira, megbízottjaira, teljesítési segédeire, vezető tisztségviselőire nézve titoktartási kötelezettséget vállal az adatfeldolgozási tevékenysége körében kezelt felhasználói személyes adatokra vonatkozóan.

 

 

Adatbiztonság biztosítása

 

 

A Simple az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni köteles, különösen a jogosulatlan vagy jogsértő hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, elvesztés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, megváltoztatás és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

 

A Simple köteles az adatokat a mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak, a GDPR-nak, a hatályos magyar jogszabályoknak, a jelen szerződésnek és a bármely egyéb adatvédelmi, adatbiztonsági jogszabálynak megfelelő adatbiztonsági szint alkalmazásával kezelni. Bármilyen okból történő adatvesztés esetén a Simple köteles díjmentesen az adatokat visszaállítani. Amennyiben az adatvesztés kizárólag az Adatkezelőnek felróható okból következett be, úgy Simple az adatok visszaállításáért díjat számíthat fel a nála ezzel kapcsolatban felmerült igazolt költség erejéig.

 

 

A Simple köteles továbbá az Adatkezelőnek segíteni az adatbiztonsági kötelezettségek teljesítésében, és köteles az ehhez szükséges, a Simple rendelkezésére álló, információkat az Adatkezelővel 5 munkanapon belül írásban – beleértve az elektronikus levelet is – közölni.

 

 

A Simple mint adatfeldolgozó felelőssége

 

 

A Simple tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a saját adatfeldolgozói tevékenységéért, valamint az általa igénybe vett al-adatfeldolgozók tevékenységéért felelősséggel tartozik.

 

 

         4.27.         Pénzügyi bizonylat, számla kiállítása

 

 

Az adatkezelés célja

 

 

Az Adatkezelő ezen adatokat kezeli az Érintettel (alvállalkozó vagy annak személyes közreműködője) kapcsolatos bizonylatok, számlák kiállításához.

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

 

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni.

 

 

Személyes adatok kategóriái

 

 

A számlázáshoz közvetlenül szükséges adatok.

 

 

 • Érintett teljes neve: azonosítás, kapcsolattartás, visszaellenőrzés
 • Érintett címe: azonosítás, kapcsolattartás
 • Adószám: azonosítás

 

 

Tárolás időtartama

 

 

Az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk megőrizni az Érintettel való kapcsolat megszűnését követő 8 évig.

 

 

 5.         Adatfeldolgozásra jogosult személyek, adattovábbítás

 

 

Az Adatkezelő egyes törvényi kötelezettségek és feladatok kapcsán továbbítja az Érintett adatait más Adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókat vesz igénybe egyes részfeladatok elvégzéséhez.

 

 

              5.1.         Adatfeldolgozás

 

 

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni.

 

 

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe.

 

 

Az adatfeldolgozók neve és elérhetősége Az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység
S+H Portfolió Zrt 1095 Bp. Mester u 5 Telefon: +36-20-4148549 A könyveléshez, így az üzleti vagy egyéb tranzakciókhoz, ügyletekhez, kapcsolódó bizonylatokhoz, megállapodásokhoz és az ezeken kezelt személyes adatokhoz fér hozzá.
KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Számlázz.hu ) 1031 Budapest, Záhony utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201 Adószám: 13421739-2-41 E-mail: dpo@kboss.hu   A számlázáshoz szükséges adatokhoz, megrendelésekhez, az ügyletekhez kapcsolódó bizonylatokhoz, megállapodásokhoz és az ezeken kezelt személyes adatokhoz fér hozzá. Az Érintett által megadott személyes adat.
Magyar Telekom Nyrt. 1519 Budapest, Pf. 434 https://www.facebook.com/TelekomHU Telefon: 1414 Adatkezelési tájékoztatója: A Planimeter Kft. számára szükséges  telekommunikációs szolgáltatások (Telefon, Mobilnternet) üzemeltetőjeként hozzáférhet az Adatkezelő hívásainak adataihoz, illetve ráláthat az internethasználat részleteire.
VIACOM Kft. Üllő, Gyár u. 8, 2225 Hungary Telefon: +36 1 348 5000 E-Mail: info@viacomkft.hu   A Planimeter Kft. számára szükséges internet szolgáltatások és a tárhely, valamint a rendszer üzemeltetőjeként hozzáférhet az adatállományokhoz.
OpenNetworks Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. Telefon: +36 1 999 6000 Fax: +36 1 999 6001 Központi e-mail: info@opennet.hu   Az ügyfélszolgálati telefonközpont üzemeltetését végzi el.
Office 365 Microsoft Magyarország Kft. Székhely: 1031 Budapest, Graphisoft Park 3. Elérhetőség: budarec@microsoft.com
Üzemeltető: Zen-IT Tel.: +36 1 770 7696 E-mail: info@zen-it.hu  
A Planimeter Kft. a Microsoft által biztosított Office 365 szolgáltatást használja e-mailes kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, szövegszerkesztés, táblázatkezelési és prezentációk kezelése tekintetében. Az esetleges adattovábbítás jogszerűségét nem EGT országba a Privacy Shield biztosítja.
Szokács Andrea e.v. Online marketing szolgáltató 1126 Budapest, Kiss János Altábornagy utca 24/B +36706825975 www.andamarketing.co szokacs.andrea@gmail.com     Feladata online marketing szolgáltatások technikai kivitelezése. Az Adatkezelő ügyfeleinek adataihoz fér hozzá, a szolgáltatás teljesítésének mértékében,
Magyar Posta Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Adatkezelési tájékoztatója: www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato A Planimeter Kft. megbízása alapján hozzáfér a postai levél, küldemény kézbesítéséhez, kiszállításához szükséges személyes adatokhoz.
MagNet Faktor Zrt. 1062 Budapest, Andrássy út 98. Telefon: +36 1 327 0290, +36 70 604 6793 A faktorálás kapcsán a Planiméter Kft. szerződött partnereként lát rá a megbízás kapcsán kezelt személyes adatokhoz.
OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u.16 Telefon: +36 (1) 366 6666 Adatkezelési tájékoztató: https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem A Planimeter Kft. számlavezető bankja, online fizetés vagy banki átutalásos fizetés esetén hozzáfér az utaláshoz kapcsolódó személyes adatokhoz. A pénzintézet a hazai jogszabályok, így különösen a pénzintézetekre vonatkozó szigorú előírásoknak megfelelően végzi a tevékenységét, és kezeli a személyes adatokat.
MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. 1062 Budapest, Andrássy út 98. 1376 Budapest 62. P.O. Box 86. Telephone: +36-1-428-8888 Fax: +36-1-428-8889 www.magnetbank.hu A Planimeter Kft. számlavezető bankja, online fizetés vagy banki átutalásos fizetés esetén hozzáfér az utaláshoz kapcsolódó személyes adatokhoz. A pénzintézet a hazai jogszabályok, így különösen a pénzintézetekre vonatkozó szigorú előírásoknak megfelelően végzi a tevékenységét, és kezeli a személyes adatokat.
OTP Simple – OTP Mobil Kft. 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32., Telefon +36 (1) 366-6611 E-mail cím: ugyfelszolgalat@simple.hu A Planimeter Kft. számára biztosít online fizetési felületet, illetve a tranzakciók feldolgozásához, egyéb műveletekhez kapcsolódó szolgáltatásokat.  

 

 

              5.2.         Adattovábbítás

 

 

Az Adatkezelő az alábbi táblázatban felsorolt adattovábbításokat hajtja végre tevékenységéhez kapcsolódóan.

 

 

Az adatfeldolgozók neve és elérhetősége Az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység
Dr. Hajdú Sándor Lóránt, Ügyvéd 1024 Budapest, Lövőház utca 16/A. fsz. 4 hajdu.sandor@drhajdu.com A jogi ügyek intézéséhez szükséges adatokhoz, és az ezek kapcsán kezelt személyes adatokhoz fér hozzá. Az ügyvéd nem minősül adatfeldolgozónak, mert az adatokkal a rá vonatkozó jogszabályi és szakmai előírások alapján önállóan jogosult rendelkezni.
Eljáró hatóságok, pl. NAV, Országos Gyógyszerészeti Intézetet stb. Az Adatkezelő a rögzített felvételeket a törvényben meghatározott esetekben (pl. bűncselekmény vagy annak gyanúja, stb.) továbbítja az eljáró hatóság (például rendőrség, nemzetbiztonsági hatóság, bíróság, szabálysértési hatóság, ügyészség) részére az adatok szolgáltatásáról készült jegyzőkönyv alapján.
Képzési program keretében együttműködő oktatási intézmények A képzési program keretében jelentkező hallgatók részére az Adatkezelő  szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít. A szakmai gyakorlat teljesítése kapcsán az Adatkezelő továbbítja a szükséges igazolást az oktatási intézmény részére.

 

 

 6.         Adatbiztonsági intézkedések

 

 

Az Adatkezelő az Érintett munkavállalók, partnerek és alvállalkozók által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az „Európai Parlament 2016/679 Rendelete” és „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény” előírásait szem előtt tartva jár el.

 

 

Az Adatkezelő minden elvárható módon óvja az adatok biztonságát és gondoskodik azok jogszerű kezeléséről:

 

 

 • gondoskodik az adatok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan használat hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen,
 • biztosítja, hogy a nyilvántartás módja és adattartalma a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfeleljen,
 • gondoskodik arról, hogy a személyügyi nyilvántartásban szereplő adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van,
 • a nyilvántartás papíralapú dokumentumait az adatbiztonság követelményeire tekintettel tárolja, és gondoskodik azok biztonságos őrzéséről,
 • gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a szoftver mind a hardver eszközök tekintetében,
 • nyomon követi és naplózza az adatokkal végzett műveleteket,
 • az adatkezelés határidejének leteltekor gondoskodik az adatállományok visszaállíthatatlan törléséről,
 • gondoskodik a számítógépes vírusok elleni védelemről a munkavállalói által használt informatikai eszközök és a belső üzemeltetésű szerverek vonatkozásában,
 • megteremti a feltételeket ahhoz, hogy az informatikai eszközök használatára vonatkozó biztonsági szabályok a munkavállalók otthoni munkavégzése esetén is megfelelően érvényesüljenek,
 • folyamatosan biztosítja a hardver eszközeinek fizikai védelmét, beleértve az elemi károk elleni védekezést.

 

 

Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ túlságosan nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

 

 

 7.         Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

 

 

Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

 

 

              7.1.         Az Érintett hozzáférési joga

 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

 

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

 

 

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátjuk. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

 

 

              7.2.         A helyesbítéshez való jog

 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 

              7.3.         A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az 7.3.1. bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat szintén tároló vagy publikáló egyéb adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

 

A fentiek nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 

 

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a 7.3.1. bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 

              7.4.         Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • vagy az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

 

 

Ha az adatkezelés a 7.4.1. bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

 

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk az Érintettet.

 

 

              7.5.         A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az az Érintett kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.

 

 

              7.6.         Az adathordozhatósághoz való jog

 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Érintettre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

 

 

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

 

 

Az adatok hordozhatóságához való jog 7.6.1. bekezdés szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

 

              7.7.         A tiltakozáshoz való jog

 

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

 

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

 

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az Érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

 

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

 

              7.8.         A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

 

Az Érintett a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR 77.,79. és 82. cikkei tartalmazzák.

 

 

              7.9.         A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

 

Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság az Érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

 

Az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

 

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

 

         7.10.         Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

 

Az Érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

 

 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

 

 

Valamely eljárás kezdeményezése előtt javasolt az adatkezelőnek elküldeni a panaszt.

 

 

 8.         Gyermekekkel kapcsolatos információk

 

 

16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha valamelyik szülőtől, vagy gyámtól ehhez engedélyt kértek. A 16. éven aluli személyek adatait nem, vagy anonimizáltan kezeljük, amennyiben az adatkezelés kapcsán nem érhető el a törvényes képviselő, szülő, gyám vagy gondnok által adott hozzájárulás.

 

 

A 14. életévét be nem töltött Érintett esetében a törvényes képviselője, gondnoka adhat meg személyes adatot, tehet nevében jognyilatkozatot.

 

 

A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Érintett csak a törvényes képviselőjének, gondnokának hozzájárulásával adhat meg személyes adatot, hozzájárulásával tehet jognyilatkozatot.

 

 

Az információk rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Ön az információk rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az Érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését megszerezni. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli.

 

 

Az Adatkezelő üzleti tevékenysége kapcsán nem kezel 16 év alatti személyekhez tartozó személyes adatokat. Az adatkezelő nem rendelkezik kifinomult módszerekkel a hozzájáruló személy jogosultsága, valódi életkora, illetve nyilatkozatának valódiságát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.

 

 

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy észleljünk minden esetet, ahol kiskorúak adatait, jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, ilyen esetben haladéktalanul gondoskodunk az adatok törléséről.

 

 

Kérjük, haladéktalanul közölje velünk, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre információt. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken kapcsolatba léphet velünk.

 

 

 9.         Panaszok kezelése

 

 

              9.1.         Szóbeli panasz

 

 

A telefonon vagy személyesen érkező szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, nyilvántartásba kell venni és szükség szerint megkell hozni a szükséges intézkedéseket.

 

 

A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

 

 

 • az ügyfél neve, lakcíme,
 • a panasz érkezésének ideje, módja,
 • a panasz leírása,
 • az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok jegyzéke,
 • az Adatkezelő álláspontja a panasz kapcsán, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • az ügyfél aláírása (ha lehetséges),
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon érkező panasz esetén a kapcsolódó egyedi azonosítószám.

 

 

Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, az Adatkezelő a panaszról, annak kezeléséről, valamint az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja, vagy eljuttatja az Ügyfél részére.

 

 

A jegyzőkönyv rögzítését követően az ügy kezelése az írásbeli panaszhoz hasonló módon, azonos szabályok alapján történik.

 

 

              9.2.         Írásbeli panasz

 

 

Az Adatkezelő és munkatársai a törvényben meghatározott módon kezelik a beérkező panaszokat. A panaszok kapcsán jegyzőkönyv készül, amely a szóbeli panasz benyújtásához hasonló adattartalommal. Az írásbeli panaszt az Adatkezelő – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

 

 

Az Adatkezelő vezetője, illetve az általa megbízott ügyintéző a panaszost (bejelentőt) meghallgathatja, illetve külső szakértőkhöz fordulhat, ha a panasz, illetve bejelentés kivizsgálása azt szükségessé teszi.

 

 

Az Adatkezelő igyekszik gyorsan eljárni és eldönteni, hogy a hatályos jogszabályok szerint kivizsgálja, orvosolja, vagy elutasítja a panaszt. Döntését közérthetően és egyértelműen indokolva, valamennyi felvetett problémára reagálva küldi meg a bejelentő részére.

 

 

A panasz elutasítása esetén az Adatkezelő az ügyfelet írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

 

 

Az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

 

10.         Analitikai szolgáltatások, sütik

 

 

Az Adatkezelő sütiket, valamint külső szolgáltatók (különösen: Google, Facebook) követőkódjait használja a felhasználói érdeklődés, demográfiai adatok, valamint a webhelyen tanúsított viselkedés monitorozására. A gyűjtött adatokat az Adatkezelő nem használja profilépítésre, nem alkalmazza automatikus döntéshozatal kapcsán, azokat kifejezetten statisztikai céllal gyűjti és szolgáltatásainak fejlesztése érdekében elemzi.

 

 

Ezen felül az Adatkezelő érdeklődés alapú hirdetési szolgáltatásból vagy közönségadatokból (például kor, nem és érdeklődési kör) szerzett összesített adatokat használhat általános webhelyi jelentések készítése és fejlesztése, továbbá hirdetésre marketinglistákon való felhasználás céljából.

 

 

A fentiek célja, hogy internetes felületeinket folyamatosan fejlesszük, internetes felületeink és a kampányainkhoz kapcsolódó hirdetések hatékonyságát növeljük.

 

 

         10.1.         Google Analytics

 

 

A weboldal látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatók segítik (Részletekért kérjük keresse fel: google.com/analytics/ ).

 

 

A Google által elérhetővé tett Hirdetési beállítások weboldalon letiltható a Google Analytics szolgáltatás a Display típusú hirdetések esetében, valamint testre szabhatóak a Google Display Hálózat hirdetései. Az összes, Google Analytics által végzett nyomkövetés letiltható, a böngészőmodul segítségével.

 

 

         10.2.         Facebook remarketing

 

 

Célzott hirdetések megjelenítéséhez a Facebook remarketing kódját is használjuk. Ha nem szeretne az oldallátogatások és érdeklődés alapján hirdetéseket látni, a szolgáltatás kikapcsolható.

 

 

         10.3.         Cookie-k

 

 

A süti betűkből és számokból álló kis információs csomag. A webszerver a sütit automatikusan megküldi a látogató böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A látogató számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit a sütit elhelyező személy által meghatározott időtartamig.

 

 

A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a webszerver részére. A webszerver a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és az adott eszköz által megküldött sütiket össze tudja kapcsolni. A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó információt szolgáltat a webszerver részére. A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

 

 

A Planimeter Kft. sütiket és webjelzőket helyez el a honlapon annak érdekében, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott hirdetéseket jelentessen meg a látogató részére, továbbá a honlap biztonságának javítása érdekében.

 

 

Az Adatkezelő https://smart-statistics.com és a https://data-scientist.hu/,weboldalának működését az alábbi cookie-k (sütik) segítik:

 

 

 • Szükségszerű cookiek

 

 

az oldal alapműködését szolgálják;

 

 

 • Funkcionális cookiek

 

 

a felhasználói preferenciák megjegyzését szolgálják;

 

 

 • Teljesítményt elősegítő cookie-k

 

 

a webáruházban használt kosár, illetve kosárba helyezett termékek, és a regisztrált vásárló azonosítása miatt. a weboldal teljesítményét segítik elő és így teljesebb felhasználói élményt nyújtását segítik elő.

 

 

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a honlapunk által működtetett cookie-k (sütik) alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”) 155. § (4) szakasza értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Ezért az első látogatáskor a honlapon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a weboldal cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. A cookie-k (sütik) használatához a felhasználó az „Engedélyezem” gomb megnyomásával járulhat hozzá.

 

 

További információ a cookie-k használatáról az allaboutcookies.org oldalon – itt többek között részletes útmutató is található a cookie-k számítógépről való törléséről. A cookie-k mobiltelefonról való törlésére vonatkozó információkért olvassa el a készüléke kézikönyvét.

 

 

Az oldal használatával elfogadja a technikai adatok és cookie-k fentiek szerinti felhasználását. Fontos, hogy ezek önmagukban nem használhatók a személyazonossága beazonosítására, és az oldal elhagyása után a böngészőprogram beállításainak megfelelően törlődnek.

 

 

A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

 

 

Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit) szeretne küldeni.

 

 

         10.4.         Facebook képpontok

 

 

A honlap tartalmaz úgynevezett Facebook képpontokat is, melyek lehetővé teszik a Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák használatával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és célzott hirdetéseket jeleníthet meg.

 

 

11.         Jogorvoslat

 

 

Kérés vagy probléma esetén, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot; postai úton az 1064 Budapest, Izabella u 64. fszt. 4., elektronikusan pedig az info@planimeter.net címen fogadjuk kérését, és igyekszünk haladéktalanul válaszolni és mihamarabb teljesíteni kérését. Ha valamivel mégsem elégedett, vagy úgy érzi, jogsérelem érte a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

 

 

            Elnök: dr. Péterfalvi Attila,

 

 

            Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,

 

 

            Postafiók: 1363 Budapest, Pf.: 9.

 

 

            Elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 (30) 683-5969, www.naih.hu 

 

 

Budapest, 2022. március 1.